Наруто божественоє перерожденіє

Джен
G
В процессе
0
автор
Размер:
планируется Миди, написано 4 страницы, 2 части
Описание:
До сосданіє вселенной появидось сущнство (чемто похожає на дісіті хвостого но з " ? " хвостамі) он і сосдал вселеную, планети, богов (по тіпу шинігамі, бога времіні, багіню судьби, бога матерії, бога пространства,....),оцуцукі і інші расси.
Богов он сосдал на кінці своєй жизні (он бил бесмертним но йому надоєло жить) он дал пророчнстао 《 кагдпта паявитса мальсик каторий пападьот в мир богов, богі далжни будут адать єму маю і сааю силу после таво кагда он научитса кантрплікавать малу долю》
Публикация на других ресурсах:
Уточнять у автора/переводчика
Награды от читателей:
0 Нравится 2 Отзывы 0 В сборник Скачать

1 часть

Настройки текста
Нпруто проснулся і сразу волош в один із міров. Ета бил єво мир но он поппл в проміжуток вре ені когда не било кагуї но бил божествений плод і он оставил запісь 《Єслі хтото ета читаєт то он сєл плод но не зазнавайся я всегда буду стльнеє я создал вас я создал вселенниє я создал міри!》. Прошло время Кагуя сєла плод і палучила туж самую сілу і прочитала єйо но шлі гада ана пра ету натпісь разеазала толька сваїм минав`ям а ані написалі скріжаль врємя шло всьо ішло па канону но кагда Хагорома і Хамура запечаталі кагую то тагда ані па нарошну визвалі Наруто в мир і при етом папрасілі у нево астатса так как Наруто било скучна он сагласілся шлі гада Хамура не ушел на луну ну вот пришол Джубі так как Нпрутт бил в вместє з німі то ані даже не вспатєлі па канону Хагарома запечатал єао в себя і разделіл на біджу і на деманах якіх била семь і он іх запечатал в мечі. Вот і прішло їх врємя у Хагарома била трі сина Аашура який создпл клан Сенджу, Індра який создал клан Учіха і Ранджас який создал клан Удзумакі. У каждава клана била асобенасть у сенджу паявлялісь аблададелі макутона і у ніх билі фенаменальниє спасобнасті до мет дзюцу. У Учіх биилі шарінгани. Но вот Удзумакі унаследовалі всю сілу Хагароми а тоємть у деяких прабуждался ріннеган, море чакри а сваї спасобнасті білі па тіпу цепі конгафусо, сротства з фуінам жизненая сіла супер пупер мед дзудсу і многа чого іншого, але саме главне вони стали хранітєлямі всех біджу, а тоєсть все деревні как не казилися але не могли заполучити ні біджу ні мечей ні печатєй ніфіга карочє. А вот у хамури тоже радвлвсь трі сина адін Танері аблпдатель п`якугана а потім і тейсннгпна, второй син Яморі абладатель крававих глаз а тоєсть кіцерюган і трєтій син Мікавакі у якого билі предосположенасті к пронстранственно временних технік. Кожен із ніх создалі сваї клани, але Хюгі не хатєлі садруднічать то клани Іноічі і Намікадзе переєхалі к Удзумакі, а так как наруто поглатіл всех багоив так він заключил з німі зделку і па етаму все богі живут в местє з Удзумакі, Намікадзе і Іноічі. І все богі паделілісь сваімі сіламі з каждим жителєм деревні скитай в вадаварота і ані все сталі абладатєлямі ріннеганов ісключеніямі сталі Намікадзе і Іноічі. Намікадзе прабуділі асобоє доудзюцу каторає дайот абладатєлю кантроль над пранстранстван і временєм. Іноічі аткрилі трєтію стадію кіцерюгана ані спасобни кантраліравать крьом толька падумав аб етам. І ані все маглі деактівіравать доудутсу каге стаі Мікавакі, Яморі і Ранджас. І да Наруто создал спеціальній атряб із десяті человек Нарич васкресіл Джубі із толька палавіни сіл хвастатих і дал Джубі разум і дал каждаму із ніх челавеческіє тєла і создпл ещо трі меча Джубі дастался меч пад номерам десять єво асобенастю била втом што при парезє у таво хто палучил парез лопаєтса сердце так как Курама і Ґюкі очень сільни в каманде їм дасталісь парниє катани їх асобенастю билі в том што адін із мечей паглащаєт чакру а інший запечативаєт і чакру і тела пад камай мошнай печатью і ета всьо при касаніє. У семі хвостого билі парниє мечі Кіба і да вони абладают все всемі стіхіямі. У четерех хвостого бил Кабутоварі тапор з молотком. У шестіхвостого Сайкена бил взривной меч Шибукі з його взривающимися мильнимі пузирямі ета ідіальная камбінация. У Шукаку бил Кубікіребочі меч может вастанавліватса спомащи железа которає садержитса в крові. У трьох хвостого бил саміхада. У Мататабі бил меч ігла, а вот у п`ятіхвостого бил Хирамекарей з чакрай п`ятіхвостого спасобнасть висвабаждать хранненую в нєм чакру становітса смертельная связь. Тем временєм в мирє шинобі праісхаділі войни і до паявлєнію Мадари. Мадара ізпосоєт ізанамі і смог вибратса с ілюзії свого клана которую налажилі на нево єво сакланавци і іза етава он пашол раздумивать но от он увіділ каковата мальчіка каторий лежит на палавіну пот камнямі ета бил Обіто (в майом сюжеті Обіто не аддал свой левий шарвнган какаши патамушта какаши сам кинул єво под камні іза етава у нево прабіділся мангуко) Мадара увьол обіто в пещеру і начал саздавать клетки Хаширами после па канону но Зецу всьотакі воля Мадари і одного дня зецу приньос вестачку. ~ Я нашол дерєвню в каторай ми можем пасєлітса і узнать все наши вапроси. ~ Да і как ана називаєтса. ~ Ета Узушио. І да там наварпждьонний сможет просто своїм прісутстм убіть даже Хашираму у какова самая бистрая оегенерация. ~ Тану і как ми там виживєм? ~ Гас далжни будут праверіть і такда уже і віришать цю проблему. Аткланєніє на Узушио напалі Оцуцукі але патєрпелі краха, а Узушио взамен дала їм пастаянний дом іза етава Оцуцукі паселілісь там і нє щітают людей мусаром так как ані билі раанимі ну ані цієї думки притрімувалісь толька к тєм кто жил в узушио і да у Узушио в дальнєйша может бить безгранічнає калічіства разних доудютс но главних всього чотирі начньом з Удзугана (Удзкмакі) па началу у тех хто бил з ріннеганом прабуділся Узуган как ріннєган но как сімвол клпні удзумакі і з 3 тамоє ета первий левеь на второй лв 6 томоє а на трєтій 9 тоиоє, а фон феплетавий. Втарая сткпєнь какая прабуділась у бивших абладатєлєй ріннегпна точ тоже саме але цвет красний і трєтія ступень била толька у асасінов ( спец ппдрпзделєніє каторає создпл Наруто ). Наміган ( Намікадзе ) точ такаже сітуация як і з Узуганом но замість спералі звезда, а уже вакруг звезди тамоє цвета такіже самі. І трєтій Кецерюган прста точка но вакруг нейо не тамоє, а каплі крові і гострі кути дивлятся в точку з цветами і кількістю таж самі штука. А штт ета даст? Скажетє ви. А вот што. Напрімер Кіцерюган первай ступені і первава лв сможет кантраліравать 30 літрів крові на второму уровні 60, а на птретєму 90 лвтрвв крові. Втарая скупень первий урааень 30000 літрів на втором лв 60000, а на третєму 90000. Третя ступель перви лв 30 міліонов літрів нс атором лв 60 мвліонів, а на третьому 90 міліонів. І саме інтересне Істіноган в кланє Оцуцукі з допомогою богів всі імеють еті глаза але ат інших доудзюцу он не імеєт левнлів во как он виглядет. Ну как знак інь янь завіхряна половина з маленьким круго а нутрі протівоположного кольору ета первая ступеть. Втарая точ такийже знак але замість малєньких кружочків малєнькіє значкі інь янь. Трєтія ступєнь знак інь янь посрєді якого рісунок второй ступєні. Ну так вот Мадар, Обіто і Зецу пішли в узушио так как Обіто міг перенемти кида завгодно то аони пришли за одну мінуту до барєра їх почуствовали ....

© 2009-2020 Книга Фанфиков
support@ficbook.net
Способы оплаты